Anunț important

Auditor de calitate in cadrul filialei Covasna

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exerciţiu;
5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

1. studii superioare economice şi expert contabil cu experienţă în domeniu;
2. capacitate de analiză şi sinteză;
3. abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
4. rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
5. cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
6. comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Covasna din localitatea Sf. Gheorghe , Str. Ciucului nr. 95, loc. jud. Covasna, după cum urmează:

1. dosarele de înscriere se vor depune în perioada 12.05.2017 până la data 31.05.2017 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 08,00-16,00 la sediul filialei CECCAR Covasna;
2. rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul filialei CECCAR Covasna și pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs;
3. proba scrisă are loc în data de 07.06 .2017 ora 11,00;
4. proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului are loc în data de 07.06.2017 ora 12,30
5. susținerea interviului are loc la data de 07.06.2017 orele 13,30
6. comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialei CECCAR Covasna şi pe pagina de internet a filialei.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1. cerere de înscriere la concurs;
2. CV- ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;
3. copia actului de identitate ;
4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
5. copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
6. cazierul judiciar;
7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE

1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
3. Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;
4. Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
5. Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile;
6. Codul etic national al profesioniștilor contabili.

2017-05-16 14:56:21

Recunoaşterea calităţii de expert contabil sau contabil autorizat pentru cetăţenii altor state terţe

Potrivit art. 26 din O.G. 65/1994 persoanele fizice străine pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, dacă în ţările lor au această calitate, respectiv exercită în mod legal aceste activităţi, în condiţiile stabilite prin convenţiile bilaterale încheiate în acest scop de România cu alte state, şi dacă au susţinut, potrivit normelor elaborate în acest sens de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, interviul vizând cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul organizării şi funcţionării societăţilor, precum şi a celei fiscale şi contabile.
În situaţia în care nu există un acord bilateral încheiat între CECCAR şi autoritatea competentă din statul de origine al persoanei interesate de recunoaşterea calificării profesionale, dobândirea titlului de expert contabil este realizată potrivit prevederilor O.G. 65/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv susţinerea şi promovarea examenului de admitere, efectuarea stagiului de trei ani şi susţinerea şi promovarea examenului de aptitudini.

2017-05-16 12:54:14

Forumul Strategic al Profesiei Contabile 2017

Institutul Contabililor Autorizați din Anglia și Țara Galilor (ICAEW) a găzduit în cooperare cu Institutul Contabililor Publici Autorizați din Cipru (ICPAC), ediția 2017 a Forumului Strategic al Profesiei Contabile (APSF) în data de 4 mai, la Nicosia (Cipru) click aici.

2017-05-05 15:13:45

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | >|

Stagiu

Publicaţii

Expoziţii

Legislaţie

Noi reglementări europene privind protecția datelor

Articolul Noi reglementări europene privind protecția datelor a fost publicat in May 2, 2017

Despre Consiliu

Organele alese ale filialei locale

Organele alese ale filialei locale (Consiliul Filialei , Comisia de disciplină, Cenzor filială, Co...

Membrii

În atenția membrilor filialei CECCAR COVASNA

Urmare a deciziei conducerii C.E.C.C.A.R. s-a stabilit că: vor fi publicați în Monitorul Oficial ...

Comunitate

Condiţii privind înscrierea societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate / Conţinutul dosarului de înscriere

Condiţii privind înscrierea societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate

Examene

Precizări importante cu privire la examenele organizate de CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) este organismul prof...

Autentificare

Nume utilizator:

Parolă:

Sunt nou